Ogólny regulamin konkursu

Regulamin konkursu (dalej jako “konkurs”)       

Podmiot ogłaszający i organizator konkursu

 1. Podmiotem ogłaszającym i organizatorem "konkursu" jest firma Dedoles, s.r.o., Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO/REGON: 46 706 305, zarejestrowana w rejestrze handlowym Bratysława I, sekcja: Sro, pod nr: 81976/B (dalej jako “Dedoles” i/lub “podmiot ogłaszający” i/lub “organizator”).
             
 2. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu, ogólne warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki jego uczestników oraz zasady wyboru zwycięzców konkursu. Pełny regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.dedoles.pl (stronie internetowej podmiotu ogłaszającego) oraz w siedzibie podmiotu ogłaszającego.
             
 3. Konkurs ma na celu promocję i wsparcie sprzedaży produktów Dedoles.
             
 4. Konkurs odbywa się na terytorium Republiki Słowackiej.

             

Czas trwania konkursu

Ustalono, że czas trwania konkursu przypadnie na okres od dd.mm.rrrr, godz. 08:00 do dd.mm.rrrr, godz. 16:00. Zwycięzcy zostaną wylosowani dnia dd.mm.rrrr o  godzinie hh: mm.

     

      
Osoby upoważnione do udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia, mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Polskiej (zwane dalej „uczestnikami”) i złożą zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego podmiotu ogłaszającego na stronie internetowej www.dedoles.pl w terminie trwania konkursu. Każdy, kto spełni te warunki, zostanie automatycznie włączony do losowania. Zostanie wylosowany 1 zwycięzca ( X zwycięzców).

           


Zasady konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby wymienione w art. III. niniejszego regulaminu.
             
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publiczne udostępnienie jego danych zgodnie z niniejszym regulaminem.
             
 3. W konkursie o nagrodę weźmie udział każda osoba fizyczna, która w czasie trwania konkursu zgodnie z art. II niniejszego regulaminu spełni wszystkie warunki udziału w  konkursie określone w niniejszym regulaminie.

           
Wygrana w konkursie

 1. Zwycięzca konkursu wygrywa..................... (zwycięzca nagrody głównej) alt.      Zwycięzca konkursu może otrzymać 1 z następujących nagród: ..................
             
 2. Nagroda została przyznana przez organizatora konkursu.
             
 3. Prawa do wygranej w konkursie nie można rościć na drodze sądowej.
             
 4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

           
Zawiadomienie o wygranej

 1. Podmiot ogłaszający ogłosi imię i nazwisko jednego zwycięzcy w ogłoszeniu ........................
             
 2. Zwycięzca zostanie również poinformowany drogą pisemną smsem i/lub mejlem, na co będzie zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 48 godzin. Jeśli zwycięzca nie odpowie na informację o wygranej w ciągu 48 godzin, organizator zastrzega sobie prawo do ponownego losowania w celu wybrania następnego zwycięzcy, któremu zostanie przekazana nagroda.
             
 3. Nagrody rzeczowe przekraczające wartość 350 euro z VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych od sumy przekraczającej 350 euro zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym z późniejszymi zmianami. Za odprowadzenie podatku od nagrody wyłączną odpowiedzialność ponosi zwycięzca. Podmiot ogłaszający jest zobowiązany do powiadomienia zwycięzcy o wartości wygranej w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Podmiot ogłaszający nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z wygraną w konkursie.

           


Przekazanie nagrody

 1. Zwycięzca jest zobowiązany zapewnić organizatorowi konkursu współpracę niezbędną do przekazania mu wygranej. Kontaktując się ze zwycięzcą konkursu, organizator ma prawo zwrócić się do niego z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres w celu publikacji wyników, a także dostarczenia i przekazania wygranej.
             
 2. Udostępnienie zwycięzcy powyżej sprecyzowanych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania zostanie uznana za brak współpracy ze strony zwycięzcy niezbędnej do przekazania nagrody. Dane zwycięzcy będą przetwarzane przez organizatora przez maksymalnie 1 rok od daty ich udostępnienia.
             
 3. Podając powyższe dane, zwycięzca wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora oraz na ich publikację w zakresie imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy FB) na dostępnej publicznie liście zwycięzców.

       

    
Utrata prawa do nagrody

Jeśli zwycięzca nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie, straci prawo do wygranej.

    

       
Istotne warunki konkursu

 1. Organizator konkursu bez żadnych konsekwencji z tym związanych jest uprawniony do jednostronnej zmiany regulaminu konkursu w trakcie jego trwania, a także jego skrócenia, przełożenia, zawieszenia lub odwołania.
             
 2. Jednocześnie podmiot ogłaszający zastrzega sobie prawo do oceny udziału poszczególnych uczestników pod kątem zgodności z zasadami konkursu, a także prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu, jeżeli podejrzewa jakąkolwiek manipulację lub próbę wywarcia wpływu na wyniki konkursu.
             
 3. Udział w konkursie lub wygrana nie mogą być egzekwowane na drodze prawnej, ani nie podlegają wymianie na pieniądze.
             
 4. Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu konkursu można zgłaszać  organizatorowi na piśmie pod adresem pocztowym podanym w niniejszym regulaminie w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu. Zastrzeżenia zgłoszone później nie będą rozpatrywane.
             
 5. Osoby, które nie kwalifikują się lub naruszają zasady, nie zostaną uwzględnione w  konkursie.
             
 6. Ponadto, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wiadomości, za pośrednictwem której zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie.
             
 7. Z konkursu wyłączeni są wszyscy pracownicy organizatora konkursu, osoby z nim związane oraz inne współpracujące z nim osoby prawne i fizyczne, mające udział w organizacji konkursu, a także ich pracownicy oraz osoby bliskie im i ich pracownikom. Jeśli któraś z tych osób zostanie zwycięzcą, nie może otrzymać nagrody, która zostanie w rękach organizatora konkursu.

           


Polityka prywatności

 1. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "ustawą o ochronie danych osobowych") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "Rozporządzenie") poprzez dobrowolny udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w zakresie niezbędnym do identyfikacji i kontaktu w czasie trwania konkursu oraz rozstrzygnięcia konkursu, najdłużej jednak przez okres (1) roku od terminu zakończenia konkursu.
             
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że jest świadomy swoich praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia.
             
 3. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia jest realizowany poprzez warunki ochrony danych osobowych dostępne na stronie internetowej podmiotu ogłaszającego (www.dedoles.pl).
             
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
             
 5. Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie na podstawie specjalnych przepisów np. do urzędu skarbowego, Słowackiej Inspekcji Handlowej.
             
 6. Uczestnik konkursu ma prawo odwołać zgodę w formie pisemnej pod adresem siedziby administratora lub osobiście, w przeciwnym razie zgoda wygaśnie po upływie 1 roku.

           


Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie, każdy uczestnik wyraża zgodę na jego zasady określone w niniejszym regulaminie. Jednocześnie, każdy uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
             
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do spełnienia postanowień regulaminu konkursu, organizator zadecyduje o dalszej procedurze, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i/lub warunków konkursu po jego ogłoszeniu.
             
 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony jedynie poprzez wprowadzenie pisemnych zmian lub publikację nowego regulaminu, który w pełnym brzmieniu zastąpi wcześniejszy.
             
 4. Organizowany konkurs ma charakter promocyjny w rozumieniu § 4 ust. 6 ustawy nr 30/2019 Dz.U. w sprawie hazardu oraz zmiany i uzupełnienia niektórych przepisów z późniejszymi zmianami. Jednocześnie, konkurs nie jest grą hazardową.      
             
 5. Ani konkurs, ani niniejszy regulamin, nie stanowią publicznej propozycji zawarcia umowy w rozumieniu § 276 i nast. ustawy nr 513/1991 Kodeksu handlowego z późniejszymi zmianami, ani publicznej obietnicy zgodnie z § 850 i nast. ustawy nr 40/1964 Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami.
             

Niniejszy regulamin wchodzi w życie i staje się skuteczny z dniem jego podpisania przez przedstawiciela ustawowego podmiotu ogłaszającego konkurs