IX. Polityka prywatności i plików cookies

§ 23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę.

§ 24

 1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 25

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
  1. a) świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie:
  2. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie przy ul. Tęczowej 10, 62-052 Komorniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005009, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 7851561831, o kapitale zakładowym w kwocie 16 311 638,00 zł;
  3. Inpost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000255841 ,której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, NIP 6792895061,o kapitale zakładowym w kwocie 11 550 000,00 zł;
  4. b) operatorom płatności:
  5. GOPAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 274, 00-867 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000525339, posiadający NIP 5272717938 oraz kapitał zakładowy w wysokości 9 800,00 zł w całości wpłacony;
  6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony;

§ 26

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

§ 27

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 28

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 29

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 30

  1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;
   4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
   5. marketingowym.
  3. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
   1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.
  4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   1. „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
   2. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 31

   1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
   2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
   3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
    1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
    2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
    3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
    4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 32

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 33

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

§ 34

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 35

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

§ 36

   1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: czesc@dedoles.sk

Polityka znajduje się na stronie Polityka prywatności i plików cookies oraz w siedzibie Sprzedawcy.